Yoga

Yoga

Upplev dig själv i andning, rörelse och meditation:


 Vini-Yoga

är en mjuk form av Hata-Yoga där övningarna anpassas till det personliga behovet


MediYog

är en gren av Kundalini-Yoga som utvecklades för människor med rahabiliteringsbehov


- Allmän Yoga


- Yoga som terapiKurser i Hjorthålan, Eringsboda och annan önskat plats


Erfahre Dich selbst in Atmung, Bewegung und Meditation:

 

Vini-Yoga

ist eine weiche Form des Hata-Yoga, bei der die Übungen an den persönlichen Bedarf angepasst werden


MediYoga

ist ein Zweig des Kundalini-Yogas, der für Menschen mit Rehabilitierungsbedarf entwickelt wurde


- Yoga für alle


- Yoga als TherapieKurse in Hjorthålan und Eringsboda


SOMMAR-YOGA


28 juli till 27 augusti

Instruktion på svenska och tyska

Måndagar kl. 18:30 - 20:00

130:-/pers.

Fredagar kl. 09:00 - 10:00

100:-/pers.

Anmälan erfordras

Yogakurserna arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskola

SOMMER-YOGA


28 Juli bis 27 August

Instruktion auf schwedisch und deutsch

Montags 18:30 - 20:00 Uhr

130:-/Pers.

Freitags 09:00 - 10:00 Uhr

100:-/Pers.

Anmeldung erforderlich

Kontakt:

Astrid Pohl

Lärare i MediYoga

Info:  yoga@hjorthalan.se

0046 (0)457 455031


 
 
 
 

Mer information:


Yoga lämpar sig för alla och är ett redskap för att förbättra välbefinnandet, vara i kontakt med sig själv och för att hitta lugn och harmoni  i vardagen. Yoga är ett hjälpmedel att utforska sig själv och att hitta balans i kropp, andning, sinne och själ.

   Det finns många olika yoga-skolor och -riktningar. Om du har provat en ”sort” yoga och känner att den inte passar dig, så finns andra riktningar som bättre motsvarar dina förut-sättningar. Yogan som jag erbjuder grundar sig på två olika traditioner:


Vini-Yoga, en mjuk form av Hata-Yoga och

MediYoga som utgår från klassisk kundaliniyoga (www.mediyoga.se)


Båda yogaformer utgår ifrån att det är viktigt att övningarna anpassas efter personlig önskan och behov och kan användas som terapeutisk verktyg.

   

   Övningarna är väldigt mjuka och vardagsrelaterade - alla kan utöva dem.


- Mjuka, enkla rörelser övas i kombination med andningen - koncentrerat och försiktigt, men ändå intensivt och effektivt.

Genom övningarna utvecklas känslan för den egna kroppen - en kropp vi känner oss behaglig/hemma i.


- Under yogapasset ges utrymme åt att slappna av och iakta individuellt det aktuella tillståndet. På så sätt skapas förutsättningen att var och en lär känna sin egen kapacitet och finner sin personliga rytm. Att kroppen får möjlighet att vila är lika viktigt som själva aktiviteten. Bara så kan övningarnas effekt förankras inom oss.


- Andningen är enligt yogaläran vår viktigaste kroppsfunktion och likställs med livsenergin. Därför drar sig metvetandet om andningen som en röd tråd genom hela passet. Utöver kroppens syresättning fungerar andningen som förbindelse mellan kropp och sinne. I Yogan strävar vi medvetna efter lugna, långa, djupa och jämna andetag som hjälper till att bära oss genom livet – aktivitet och vila.

En bra andningskvalité främjar välbefinnandet - känslan av lugn och styrka inställer sig.


-  Hela passet bygger på att tankarna fokuserar på kroppen och andningen här och nu. Vi avslutar med en meditation.


   I mitt arbete som yogainstruktör ingår även min terapeutisk erfarenhet och kunskap om människans varse-blivning och motorik.

Mehr Information:


Yoga eignet sich für alle und ist ein Werkzeug das Wohlbefinden zu verbessern, in Kontakt mit sich selbst zu kommen und Ruhe und Harmonie im Alltag zu finden. Es ist Hilfsmittel sich auszuloten und die Balance zwischen Körper, Atmung, Geist und Seele herzustellen.

   Es gibt viele verschiedene Yogaschulen und -richtungen; wenn Du eine Art ausprobiert hast und sie nicht passt, gibt es andere, die Deinen Voraussetzungen besser entsprechen. Der Yoga, den ich anbiete, gründet sich auf zwei Traditionen:


Vini-Yoga, eine weiche Form des Hata-Yoga und

MediYoga, der auf dem klassischen Kundalini-Yoga basiert.


Beide Yogaformen gehen davon aus, dass es wichtig ist, die Übungen an die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen und können als behandelnde Maßnahme durchgeführt werden.

 

   Die Übungen sind sehr weich und alltagsorientiert - alle können sie ausführen.


- Weiche, einfache Bewegungen begleiten die Atmung -  sowohl konzentriert und vorsichtig als auch intensiv und effektiv. Die Muskeln werden trainiert, die Sehnen gedehnt und der Körper wird geschmeidiger. Durch die Übungen werden Kraft, Haltung, Koordination und Gefühl für den eigenen Körper entwickelt - einen Körper, in dem wir uns behaglich/heimisch fühlen.


- In der Yogastunde wird der Entspannung und der individuellen Betrachtung des aktuellen Zustandes Raum gegeben. So wird die Voraussetzung für jeden geschaffen, die eigene Kapazität auszuloten und seinen persönlichen Rhythmus zu finden. Dem Körper Ruhe zu gewähren ist genauso wichtig wie die eigentliche Aktivität, denn dadurch wird der Effekt der Übungen in uns verankert.


- Die Yogalehre sieht die Atmung als die wichtigste Körperfunktion an - sie entspricht "prana" (Lebensenergi). Ausser der Sauerstoffversorgung dient die Atmung der Verbindung zwischen Körper und Geist. Im Yoga streben wir bewusst nach ruhigen, langen, tiefen und gleich-mässigen Atemzügen, die dazu beitragen, uns durchs Leben zu tragen. Eine gute Atmungsqualität fördert das Wohlbefinden - das Gefühl von Ruhe und Stärke stellt sich ein.


  - Die Yogaübungen bauen darauf, dass die Gedanken auf den Körper und die Atmung im Hier und Jetzt fokussieren. Wir schliessen immer mit einer Meditation ab.


  In meine Tätigkeit als Yogainstrukteurin fließen auch meine therapeutischen Erfahrungen und meine Kenntnisse über menschliche Wahrnehmung und Motorik ein.