Yoga

Hjorthålans Camping & Stugby/Kafé

S-37017 Eringsboda

0046 (0)457- 455031

info@hjorthalan.se

GPS: 56° 24' 54.49" N

15° 12' 31.864" E

Yoga

Vini-Yoga

är en mjuk form av Hata-Yoga där övningarna anpassas till det personliga behovet

 

IMY Medicinsk Yoga

är en gren av Kundalini-Yoga som utvecklades för människor med rahabiliteringsbehov

 

- Allmän Yoga

 

- Yoga som terapi

 

- Yoga under graviditeten

 

Kurser i Hjorthålan, Eringsboda och annan önskat plats

 

Vini-Yoga

ist eine weiche Form des Hata-Yoga, bei der die Übungen an den persönlichen Bedarf angepasst werden

 

IMY Medicinsk Yoga

ist ein Zweig des Kundalini-Yogas, der für Menschen mit Rehabilitierungsbedarf entwickelt wurde

 

- Yoga für alle

 

- Yoga als Therapie

 

- Yoga unter der Schwangerschaft

 

Kurse in Hjorthålan und Eringsboda

 

SOMMAR-YOGA

juli och augusti

måndagar kl. 18.30 - 20.00

Instruktion på svenska och tyska

Anmälan erfordras

Sommeryogan arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskola

SOMMER-YOGA

Juli und August

montags 18.30 - 20.00 Uhr

Instruktion auf schwedich und deutsch

Anmeldung erforderlich

Astrid Pohl

Instrukteur für IMY Medi-Yoga

Info: yoga@hjorthalan.se

0046 (0)457 455031

 

Kontakt:

 
 
 

Mer information:

 

Yoga lämpar sig för alla och är ett redskap till att förbättra välbefinnandet, vara i kontakt med sig själv och för att hitta lugn och harmoni i vardagen. Yoga är ett hjälpmedel att utforska sig själv och att hitta balans mellan kropp, andning, sinne och själ.

Det finns många olika yoga-skolor och -riktningar. Om du har provat en ”sort” yoga och känner att den inte passar dig, så finns andra riktningar som bättre motsvarar dina förut-sättningar. Yogan som jag erbjuder grundar sig på två olika traditioner:

 

Vini-Yoga, en mjuk form av Hata-Yoga, och IMY Medi-Yoga som utgår från klassisk kundaliniyoga.

 

Båda yogaformer utgår ifrån att det är viktigt att övningarna anpassas efter personlig önskan och behov och kan användas som terapeutisk verktyg.

I mitt arbete som yogainstruktör ingår även min terapeutisk erfarenhet och kunskap om människans varse-blivning och motorik.

Övningarna är väldigt mjuka och vardagsrelaterade - alla kan utöva dem. Ändå är det viktigt att var och en övar i medvetandet om ansvaret för sig själv och sina gränser. Varje människa har sin egen konstitution och sitt eget förflutna.

Yoga får aldrig vålla smärta, även om det ibland kan kännas jobbigt, stramar och spänner.

 

- Mjuka, enkla rörelser övas i kombination med andningen - koncentrerat och försiktigt, men ändå intensivt och effektivt.

Genom övningarna utvecklas känslan för den egna kroppen - en kropp vi känner oss behaglig/hemma i.

Var och en bestämmer själv hur mycket intensitet han/hon vill lägga in i övningarna och var de individuella gränserna finns.

 

- Under yogapasset ges utrymme åt att slappna av och iakta individuellt det aktuella tillståndet. På så sätt skapas förutsättningen att var och en lär känna sin egen kapacitet och finner sin personliga rytm. Att kroppen får möjlighet att vila är lika viktigt som själva aktiviteten. Bara så kan övningarnas effekt förankras inom oss.

 

- Andningen är enligt yogaläran vår viktigaste kroppsfunktion och likställs med livsenergin. Därför drar sig metvetandet om andningen som en röd tråd genom hela passet. Utöver kroppens syresättning fungerar andningen som förbindelse mellan kropp och sinne. I Yogan strävar vi medvetna efter lugna, långa, djupa och jämna andetag som hjälper till att bära oss genom livet – aktivitet och vila.

En bra andningskvalité främjar välbefinnandet - känslan av lugn och styrka inställer sig.

 

- Hela passet bygger på att tankarna fokuserar på kroppen och andningen här och nu. Vi avslutar med en meditation.

Mehr Information:

 

Yoga eignet sich für alle und ist ein Werkzeug das Wohlbefinden zu verbessern, in Kontakt mit sich selbst zu kommen und Ruhe und Harmonie im Alltag zu finden. Es ist Hilfsmittel sich auszuloten und die Balance zwischen Körper, Atmung, Geist und Seele herzustellen.

Es gibt viele verschiedene Yogaschulen und -richtungen; wenn Du eine Art ausprobiert hast und sie nicht passt, gibt es andere, die Deinen Voraussetzungen besser entsprechen. Das Yoga, das ich anbiete, gründet sich auf zwei Traditionen:

 

Vini-Yoga, eine weiche Form des Hata-Yoga, und IMY MediYoga, das auf dem klassischen Kundalini-Yoga basiert.

 

Beide Yogaformen gehen davon aus, dass es wichtig ist, die Übungen an die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen und können als behandelnde Massnahme durchgeführt werden.

In meine Tätigkeit als Yogainstrukteurin fliessen auch meine therapeutischen Erfahrungen und meine Kenntnisse über menschliche Wahrnehmung und Motorik ein.

Die Übungen sind sehr weich und alltagsorientiert - alle können sie ausführen. Und doch ist es wichtig, dass jeder einzelne im Bewusstsein der Verantwortung für sich selbst und seiner Grenzen übt. Jeder Mensch hat seine eigene Konstitution und Vergangenheit. Yoga darf nie Schmerzen bereiten, auch wenn es sich manchmal anstrengend anfühlt, zerrt und spannt.

 

- Weiche, einfache Bewegungen begleiten sowohl konzentriert und vorsichtig als auch intensiv und effektiv die Atmung. Die Muskeln werden trainiert, die Sehnen gedehnt und der Körper wird geschmeidiger. Durch die Übungen werden Stärke, Haltung, Koordination und Gefühl für den eigenen Körper entwickelt - einen Körper, in dem wir uns behaglich/heimisch fühlen.

 

- In der Yogastunde wird der Entspannung und der individuellen Betrachtung des aktuellen Zustandes Raum gegeben. So wird die Voraussetzung für jeden geschaffen, die eigene Kapazität auszuloten und seinen persönlichen Rhythmus zu finden. Dem Körper Ruhe zu gewähren ist genauso wichtig wie die eigentliche Aktivität, denn dadurch wird der Effekt der Übungen in uns verankert.

 

- Die Yogalehre sieht die Atmung als die wichtigste Körperfunktion an - sie entspricht der "prana" (Lebens-energi, -kraft). Ausser der Sauerstoffversorgung dient die Atmung der Verbindung zwischen Körper und Geist. Im Yoga streben wir bewusst nach ruhigen, langen, tiefen und gleich-mässigen Atemzügen, die dazu beitragen, uns durchs Leben zu tragen. Eine gute Atmungsqualität fördert das Wohl-befinden - das Gefühl von Ruhe und Stärke stellt sich ein.

- Die ganze Lektion baut darauf, dass die Gedanken auf den Körper und die Atmung im Hier und Jetzt fokussieren. Wir schliessen immer mit einer Meditation ab.

Copyright @ Hjorthålan

facebookfree page